§1

Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę HAMER, zwaną dalej Zleceniobiorcą, w procesie świadczenia usług, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na rzecz jej klientów, zwanych dalej Zleceniodawcami (lub Zleceniodawcą, Nadawcą).
2. Zleceniobiorca wykonuje przedmiot zlecenia, jakim jest przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek, samodzielnie oraz przy pomocy swoich partnerów.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają

1. Adres – oznaczenie adresata przesyłki oraz miejsca doręczenia wskazanego przez nadawę.
2. Adresat – podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki zawierający także umowy w imieniu Zleceniobiorcy.
3. Doręczenie – wydanie przesyłki adresatowi , a w przypadkach określonych prawem także innej osobie.
4. Nadanie – polecenie doręczenia przesyłki.
5. Zleceniodawca, Nadawca – podmiot , który zawarł umową o świadczenie usług pocztowych.
6. Przesyłka – rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez Zleceniobiorcę w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi.
7. Przesyłka z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratą, ubytek zawartości lub uszkodzenie Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcą.

§3

Umowa o świadczenie usług pocztowych

1. Umowa o świadczenie usług pocztowych zostaje zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą w momencie podpisania przez Zleceniodawcą aktualnie stosowanego przez Zleceniobiorcą listu przewozowego.
2. Przed podpisaniem listu przewozowego, Zleceniodawca jest zapoznawany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zleceniodawca podpisując list przewozowy potwierdza równocześnie znajomość niniejszego regulaminu. Od momentu podpisania listu przewozowego Regulamin wiąże strony jako integralna część umowy zawartej o świadczenie usług pocztowych.

§4

Tryb doręczania przesyłek

1. Zleceniodawca zgłasza (telefonicznie, formularz zgłoszenia na stronie www.busanglia.pl ), do Zleceniobiorcy chęć nadania przesyłki.
2. Czas doręczenia przesyłek jest uzgadniany indywidualnie podczas przyjmowania zlecenia.
3. Za „dzień nadania” uznaje się dzień odbioru paczki od Zleceniodawcy.
4. Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego.
5. Przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata lub do osoby przez niego wskazanej. Jeśli adresatem jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłka doręczana jest osobie upoważnionej przez adresata do odbioru korespondencji.
6. W razie odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata, jest ona zwracana Zleceniodawcy po opłaceniu kosztów dodatkowych czynności.
7. Czynności wymienione w ust. 6 wykonywane są za dodatkową opłatą. W przypadku nie uiszczenia przez adresata w/w należności, Zleceniobiorca traktuje to jako odmowę przyjęcia przesyłki – wówczas przechodzi ona na własność Zleceniobiorcy.

§5

Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki

1. Zleceniodawca jest zobowiązany wydać Zleceniobiorcy przesyłką w stanie umożliwiającym jej prawidłowy i bezkolizyjny przewóz oraz doręczenie jej bez ubytku i uszkodzenia.
2. Opakowanie powinno spełniać następujące wymagania:
a. Stanowić szczelne zamknięcie i zabezpieczenie przesyłki
b. Mieć odpowiednią wytrzymałość
c. Uniemożliwiać dostąp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów
d. Jeśli wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, powinno być opisane lub oznakowane w następujący i czytelny sposób: „uwaga szkło”, „nie przewracać”, „góra / dół”, „nie ugniatać” itp. W przypadku braków w opakowaniu czy zabezpieczeniu przesyłki Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia jej do przewozu.

§6

Wyłączenia przedmiotowe

1. Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu:
a. przesyłek zawierających rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodą na osobie lub mieniu, w tym: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicję, tytoń, papierosy, alkohol
b. przesyłek zawierających zwierzęta,
c. przesyłek zawierających zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
d. przesyłek zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek walory zbywalne,
e. Innych przesyłek, których przewóz jest zakazany w świetle przepisów obowiązującego prawa.
2. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Zleceniobiorca może zażądać od Zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy zawartym w liście przewozowym.
3. Jeżeli po otwarciu przesyłki Zleceniobiorca stwierdzi, iż zawartość przesyłki narusza postanowienia § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości trzykrotnej kwoty stanowiącej wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu usługi pocztowej.
4. W razie przewożenia towarów wymienionych w punkcie 1 może nastąpić konfiskata zakazanych przedmiotów.

§7

Oznakowanie przesyłki przez Zleceniodawcą

1. Zleceniodawca umieszcza na przesyłce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres powinien być napisany czytelnie, bez skreśleń, bez śladów wycierania. Adres powinien zawierać bezwzględnie kod pocztowy adresata, a także numer telefonu.

§8

Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy

 • 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w doręczeniu lub zwrot przesyłki w następujących przypadkach:

 • a. Jeżeli adresat zmieni miejsce zamieszkania bądź siedzibę,

 • b. Przesyłka została źle zaadresowana,

 • c. Jeżeli faktyczna zawartość przesyłki nie jest zgodna z zawartością deklarowaną przy nadaniu.

 • 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki bądź opóźnienie w jej dołączeniu w przypadku, gdy było to spowodowane siłą wyższą lub stanem wyższej konieczności w rozumieniu przepisów prawa .

§9

Otwarcie przesyłki:

 • 1. Zleceniodawca zostaje poinformowany, iż Zleceniobiorca oraz organy uprawnione mogą otworzyć i sprawdzić zawartość przesyłki. W razie znalezienia w przesyłce towarów zakazanych może nastąpić ich konfiskata.

§10

Odpowiedzialność Zleceniobiorcy:

 • 1. Za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcą, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki.

 • 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na utracie korzyści lub przewidywanych zysków lub dochodów przez § 12

 • 1. Reklamacje zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w formie pisemnej.

 • 2. Reklamacja powinna zawierać:

 • a. Imię i nazwisko, bądź nazwą firmy oraz adres zamieszkania, albo siedzibą nadawcy lub adresata zwanego „reklamującym”,

 • b. Rodzaj reklamowanej przesyłki,

 • c. Uzasadnienie reklamacji,

 • d. Kwotą odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,

 • e. Podpis reklamującego.

§11

Przewóz zwierząt domowych

 • 1. W samochodach przewoźnika dopuszcza się przewóz zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta te powinny być przewożone w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu.

 • 2. Przewożone zwierzę (szczególnie psy i koty) powinno spełniać wszystkie wymogi prawne i zdrowotne wymagane przez kraj docelowy podróży, a także państwa tranzytowe.

 • 3. Za wszelkie braki w dokumentacji jak i procedurach odpowiada właściciel.

 • 4. Zwierzę, które nie spełnia wymagań danego kraju zostanie pozostawione na granicy na koszt właściciela.

§12

Postanowienia końcowe:

  • 1. Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy .

  • 2. Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki.

  • 3. Zleceniodawca akceptuje warunki w/w regulaminu składając zlecenie.

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB PRZEZ FIRMĘ HAMER

§1

Niniejszy regulamin określa zasady, warunki przewozu osób przez firmę Hamer.

§2

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

   • Przewoźnik – firma wykonująca usługę transportową

   • Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu

   • Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu

   • Bilet – dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym, terminie oraz za określoną cenę za przejazd

   • Cennik – aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.

§3

Osoba wyrażająca chęć przejazdu, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie www.busanglia.pl jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

§4

1. Przewoźnik jest zobowiązany do:

a) zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;

b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;

c) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;

2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.

4. W razie konieczności przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.

5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu;

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);

c) znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;

d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;

e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;

f) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.

§5

1. Pasażer jest zobowiązany do:

a) posiadania dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu, dowodu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;

b) oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez przewoźnika w dniu wyjazdu

c) złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy;

d) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

e) okazywania, na wezwanie uprawnianych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;

f) podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;

2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów.

3. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem bądź nieodbierania telefonu od przewoźnika w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

4. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

§6

1. Klient uprawniony jest do przewozu dwóch sztuk bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 50 kg.

2. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.

3. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.

4. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

5. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów, szczególnie artykułów akcyzowych spoza UE.

6. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż.

7. Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu w wysokości określonej w cenniku.

§7

Opłata za przejazd dokonywana jest w formie gotówki bądź przelewu na konto firmy, w wysokości ustalonej z przewoźnikiem lub określonej w cenniku firmy.

§8

1. Osoba zamawiająca przejazd ma prawo do zmiany terminu, rezygnacji najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem.

2. Zmiany bądź rezygnacje dokonywane w późniejszym terminie związane są z koniecznością zapłaty równowartości biletu

PAMIĘTAJ! KURIER MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY CELNE. W PACZKACH ZABRONIONE JEST PRZEWOŻENIE M.IN.: ALKOHOLU, PAPIEROSÓW, TYTONIU ORAZ INNYCH WYROBÓW OBJĘTYCH AKCYZĄ. PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE ULEGAJĄ KONFISKACIE.